​Kgs. Lyngby - 4588 6600

​København - 3259 4611

Ishøj - 4345 99​33

JURIDISKE OPLYSNINGER

Jan Nygaard A/S takker for dit besøg på hjemmesiden og for din interesse for vores produkter.

DATABESKYTTELSE

I forbindelse med anvendelsen af vores tjenester kan De blive bedt om at oplyse personlige data. Besvarelsen af disse spørgsmål er frivillig. Deres personlige oplysninger lagres og behandles i overensstemmelse med de danske regler om databeskyttelse.

Personrelaterede oplysninger, der indsamles på hjemmesider tilhørende Jan Nygaard A/S, anvendes til afvikling af indgåede aftaler samt bearbejdning af dine henvendelser. Behandling og anvendelse af dine oplysninger til rådgivning, reklame og markedsundersøgelse kræver din godkendelse.

Såfremt du indvilger i at lade os anvende dine oplysninger til ovenstående formål, inden for Jan Nygaard A/S eller andre i erklæringen nævnte tredjemænd, kan en videregivelse af Deres oplysninger til nævnte parter finde sted. I modsat fald vil dine oplysninger ikke blive videregivet.

MARKEDSFØRING

Såfremt der er giver samtykke hertil, kan Jan Nygaard A/S (Firskovvej 33, DK-2800 Kgs. Lyngby) indsamle de personoplysninger, som De har opgivet (fx kontaktoplysninger, personlige oplysninger, hobbyer og interesser) i forbindelse med kundepleje og i forbindelse med særlig kommunikation af Jan Nygaard A/S produkt- og serviceoplysninger.

Jan Nygaard A/S kan ligeledes, såfremt der gives tilladelse, videregive personoplysninger til visse beslægtede selskaber samt visse aftalepartnere og workshops (BMW Danmark A/S, BMW Financial Services A/S), som kan anvende Deres oplysninger og kontakte Dem i forbindelse med ovennævnte formål. Opdateringer kan deles mellem de anførte selskaber.​

PRIVATLIVSPOLITIK

Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?

Jan Nygaard A/S er ansvarlig for og “den dataansvarlige” i forbindelse med behandling af de af Deres personoplysninger, som Jan Nygaard A/S modtager via hjemmesiden jan-nygaard.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser samt via håndteringen af second level-support og tekniske spørgsmål.

Hvordan indsamler vi Deres personoplysninger?

Jan Nygaard A/S indsamler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis De kontakter os direkte, fx gennem hjemmesiden jan-nygaard.dk eller gennem vores telefon og mailsystemer med forespørgsel om oplysninger om vores produkter, ydelser og services.
 • Hvis du responderer på vores direct marketing-kampagner, fx ved at udfylde et svarkort eller indtaste oplysninger online på vores hjemmeside.
 • Vi indsamler data vedrørende dit køretøj (inkl. stelnummer), mens De har Deres køretøj til service eller reparation hos os.
 • Hvis andre juridiske enheder eller samarbejdspartnere i BMW koncernen lovligt videregiver Deres personoplysninger til os.
 • Hvis vi erhverver eller indsamler Deres personoplysninger fra andre kilder (fx kommercielle adresseformidlere).
 • Hvis De forsyner os med oplysninger på vegne af en anden person, skal De forinden sikre Dem, at sådan anden person har fået et eksemplar af denne Privatlivspolitik. Hvis De er under 16 år, bedes De venligst ikke give os Deres personoplysninger, medmindre De har indhentet tilladelse hertil fra en forælder eller værge.

Vi beder Dem hjælpe os med at holde Deres personoplysninger ajour ved at oplyse os om eventuelle ændringer i Deres kontaktoplysninger eller præferencer.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler følgende typer oplysninger om Dem gennem de forskellige ydelser og kontaktformer, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik:

 • Kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnumre, e-mail adresse.
 • Interesser: oplysninger, som De giver os om Deres interesser, herunder De typer køretøjer, som De er interesseret i.
 • Oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser: hvordan De bruger vores hjemmeside, og hvorvidt De åbner eller videresender vores meddelelser, herunder oplysninger indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier, (nærmere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik, som De finder her).
 • Salgs- og serviceoplysninger: oplysninger vedrørende køb, support og service, herunder klager og reklamationer.
 • Brug af enhed og tjenester: hvordan De bruger Deres enhed (mobil eller køretøj) og den tjeneste, der tilbydes på enheden.
 • Konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet: oplysninger om Deres køretøjs funktioner og eksisterende indstillinger (som identificeret via stelnummeret).
 • Tekniske oplysninger vedr. køretøjet: oplysninger om, hvordan motoren og systemerne i køretøjet virker eller har virket.
 • Oplysninger vedr. køretøjets / enhedens geografiske position: Deres køretøjs eller deres mobile enheds geografiske position.

​​

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Personoplysninger skal i henhold til EU-retlig persondatalovgivning behandles på baggrund af et af flere behandlingsgrundlag, og vi er forpligtet til i denne Privatlivspolitik at anføre de/det relevante behandlingsgrundlag for i forbindelse med hvert enkelt formål.

​​Kundesupport og markedsføring - for at besvare henvendelser og for at sende dig nyheder og tilbud

​Jan Nygaard A/S indsamler kontaktoplysninger, interesser, oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser og kan anvende salgs- og serviceoplysninger, som Jan Nygaard A/S modtager fra Dem gennem hjemmesiden jan-nygaard.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser, samt oplysninger om, hvornår Deres nuværende finansieringsprodukt udløber, for at finde ud af, hvilke nyheder og tilbud der med størst sandsynlighed vil interessere Dem, samt for at kontakte Dem i forbindelse med disse tilbud i overensstemmelse med Deres markedsføringsindstillinger.

Salg og service af køretøjer– for at behandle Deres køb, konfigurere og yde service på Deres køretøj

​Jan Nygaard A/S anvender kontaktoplysninger, konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet, tekniske oplysninger vedr. køretøjet og salgs- og serviceoplysninger, når De køber, får udført service på eller repareret et køretøj hos os, som led i salget eller servicen, til at levere de ydelser, som De anmoder om, samt oplyse Dem om relevante forhold i relation til Deres køretøj.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og opretholde Deres oplysningers sikkerhed, integritet og tilgængelighed. Selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke vil ske brud på sikkerheden i forbindelse med dataoverførsler over internettet eller hjemmesider, arbejder såvel vi som vores underleverandører og samarbejdspartnere hårdt for at opretholde fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Deres oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige krav. Vores foranstaltninger omfatter blandt andet:

 • ​at sikre en meget begrænset adgang til Deres personoplysninger, idet der kun gives adgang, hvor dette er nødvendigt, og kun til det oplyste formål.
 • at meget fortrolige personoplysninger kun opbevares i krypteret form.
 • at it-systemer er beskyttet af firewalls for at forhindre uautoriseret adgang fra for eksempel hackere,
 • at overvåge adgang til it-systemer 24/7 for at opdage og stoppe misbrug af personoplysninger.

Hvis vi har givet Dem (eller hvis De har valgt) et password, som giver Dem mulighed for at tilgå visse dele af vores hjemmeside eller en anden portal, applikation eller tjeneste, som vi driver, er De ansvarlig for at holde dette password fortroligt og for at overholde alle øvrige sikkerhedsprocedurer, som vi oplyser Dem om. De må ikke dele dit password med nogen.

​Beskyttelsesforanstaltninger vedr. lokationsoplysninger (Location Information Safeguards).

Visse tjenester kan kun tilbydes, hvis De eller Deres køretøjs geografiske position er aktiveret. Vi er meget bevidste om vigtigheden af at behandle disse lokationsoplysninger fortroligt. Følgende beskyttelsesforanstaltninger anvendes for oplysninger om køretøjets geografiske position (herunder oplysninger, der er tilgået i forbindelse med levering af ydelser):

 • Oplysningerne opbevares alene i en form, der kan henføres til Dem eller Deres køretøj, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil der er givet samtykke.
 • Oplysningerne indhentes eller tilgås alene i den form, hvor det er nødvendigt for at levere den ønskede tjeneste, eller hvor vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opbevare og/eller levere oplysningerne (og hvor vi er forpligtet til at levere oplysningerne til relevante politimyndigheder eller andre tredjemænd, vil vi - meddele Dem dette, medmindre dette ville være til skade for forebyggelsen eller opklaringen af en forbrydelse, eller vi ikke er berettiget til det).
 • Oplysninger om køretøjets position og oplysninger om enhedens position er ikke nødvendigvis forbundet med hinanden, medmindre dette er nødvendigt for at levere den ønskede tjeneste.
 • Enhver anden brug af lokationsoplysninger til analyseformål vil foregå på baggrund af uigenkaldeligt anonymiserede datasæt.

​Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer alene Deres oplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til det formål, som vi indhentede dem for, samt andre tilladte og hertil knyttede formål (for eksempel hvor det er relevant i forbindelse med at forsvare os mod krav, der fremsættes mod os). Hvis oplysninger således anvendes til to formål, opbevarer vi oplysningerne, indtil formålet med den seneste slettefrist udløber, men vi ophører med at anvende oplysningerne til formålet med den kortere frist, når denne frist udløber.

Vi begrænser adgangen til deres oplysninger til de personer, der har et behov herfor til det relevante formål.

Vores opbevaringsfrister er baseret på forretningsmæssige behov, og når Deres oplysninger ikke længere er nødvendige, vil disse enten blive uigenkaldeligt anonymiserede (hvorefter de anonymiserede oplysninger kan opbevares) eller destrueret på forsvarlig vis.

Brug til opfyldelse af aftale: For så vidt angår brug af dine oplysninger til at opfylde en eventuel aftalemæssig forpligtelse over for Dem, kan vi opbevare disse oplysninger i aftaleperioden plus 5 år til behandling af eventuelle efterfølgende forespørgsler eller krav.

Ved potentielle krav: For så vidt angår eventuelle oplysninger, hvor vi med rimelighed forventer, at De vil fremsætte krav mod os, eller at vi vil skulle retsforfølge eller fremsætte krav mod Dem eller tredjemand, kan vi opbevare disse oplysninger, så længe det pågældende krav vil kunne gøres gældende.

Øvrige modtagere

Jan Nygaard A/S anvender en række tjenesteudbydere til at levere de anførte tjenester og den anførte brug. Jan Nygaard A/S anvender blandt flere IT-ydelser fra BMW AG, BMW Danmark AS og BMW Financial Services Denmark. De leverer it-ydelser og -opbevaring til de dataansvarlige i forhold til størstedelen af de forskellige former for brug og opbevarer derfor størstedelen af Deres ovenfor beskrevne oplysninger på vores vegne. Selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke vil ske brud på sikkerheden i forbindelse med dataoverførsler over internettet eller hjemmesider, arbejder såvel vi som vores leverandører og samarbejdspartnere hårdt for at opretholde fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Deres oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseskrav.

Alle Deres oplysninger opbevares på vores eller vores leverandørers eller samarbejdspartneres sikre servere (eller sikrede fysiske papirer) og tilgås og anvendes i henhold til vores sikkerhedspolitikker og -standarder (eller vores leverandørers eller samarbejdspartneres lignende standarder).

Sådan kontakter De os, Deres rettigheder og Deres klageadgang til en relevant databeskyttelsesmyndighed

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende vores brug af Deres oplysninger bedes De kontakte os pr. e-mail info@jan-nygaard.dk eller pr. telefon: +45 45 88 66 00 (mandag - fredag fra 08:00 til 16:00)

De har under visse betingelser ret til at kræve, at vi:

 • ​forsyner Dem med yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler Deres personoplysninger,
 • ​forsyner Dem med en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om Dem,
 • opdaterer eventuelle fejl i de personoplysninger, som vi opbevarer om Dem,
 • sletter alle personoplysninger, som vi ikke længere har et behandlingsgrundlag for at behandle,
 • til enhver tid tilbagetrække dit samtykke med virkning for fremtiden, hvor behandlingen sker på baggrund af dit samtykke,
 • at gøre indsigelse mod enhver behandling, på baggrund af en berettiget interesse, medmindre vores interesse i at fortsætte behandlingen opvejer en eventuel skadevirkning set i forhold til Deres rettigheder, og ubetinget at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger til direct marketing-formål, begrænser, hvordan vi anvender dine oplysninger, mens en klage bliver undersøgt.

Behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger

Den ovenfor anførte brug af Deres oplysninger er tilladt i henhold til EU-retlig persondatalovgivning på baggrund af følgende primære behandlingsgrundlag:

 • ​hvor De har givet samtykke til brugen (De vil have modtaget en samtykkeerklæring i forbindelse med enhver sådan brug, hvor dette er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale med Dem.
 • ​hvor vi har behov for at anvende oplysningerne for at overholde vores retlige forpligtelser.
 • hvor vi bruger oplysningerne til at forfølge en berettiget interesse og vores interesse i at anvende oplysningerne opvejer en eventuel skadevirkning set i forhold til Deres rettigheder (vores berettigede interesser omfatter blandt andet promovering af virksomheden og tilpasning af nyheder og tilbud til Deres profil.
 • hvor dette er nødvendigt for, at vi kan forsvare os mod eventuelle krav fra dig, eller retsforfølge eller fremsætte krav mod dig eller tredjemand.

Der kan være brug, som er tilladt på baggrund af andre behandlingsgrundlag. Hvor dette er tilfældet, vil vi bestræbe os på at identificere behandlingsgrundlaget og hurtigst muligt meddele dig herom, efter at det nye behandlingsgrundlag er kommet til vores kendskab.

OPHAVSRET

© Copyright Jan Nygaard A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt måden for anvendelsen heraf på Jan Nygaard A/S hjemmesider er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres til kommercielle formål, ej heller udbredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjemand. 

Vi gør opmærksom på, at billederne på hjemmesiden til dels er underlagt tredjemands ophavsrettigheder.

ANSVAR

Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i oplysningerne på denne hjemmeside. Jan Nygaard A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke er forårsaget ved forsætlighed eller grov uagtsomhed. Såfremt der på denne hjemmeside henvises til internetsider, der udgives af tredjemand, kan Jan Nygaard A/S ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider.

VAREMÆRKER ETC

Samtlige varemærker og lignende på denne hjemmeside tilhører, såfremt ikke andet er anført, Jan Nygaard A/S. Dette gælder især for varemærker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

Lyngby

Firskovvej 33

2800 Kgs. Lyngby

Kontakt os

København

Englandsvej 389

2770 Kastrup

Kontakt os

Ishøj

Baldersbækvej 13

2635 Ishøj

Kontakt os

Jan Nygaard AS på Sociale Netværk​

​      

© Jan Nygaard AS​